La detule di vuê

La detule di vuê, cun Celestino Vezzi, e va in onde ogni dì dal lunis a la domenie aes 6:30, 8:00 e 9:00 di matine. La rubriche zornaliere sui mûts di dî e suil savê furlan in pocjis peraulis.